Nuotraukos formato keitimas online dating

Elektromagnetiniai trukdžiai – tai elektromagnetinis triukšmas, pašalinis signalas arba pačios sklidimo aplinkos pasikeitimas.

„Elektromagnetinis atsparumas“ – tai transporto priemonės, sudedamosios(-ųjų) dalies(-ių) arba atskirojo(-ų) techninio(-ių) mazgo(-ų) gebėjimas veikti nenukrypstant nuo nustatytų darbinių parametrų, jeigu tuo pačiu metu spinduliuojami (nustatyti) elektromagnetiniai trukdžiai, t. radijo siųstuvų perduodami radijo dažnio signalai arba pramonės, mokslo ir medicinos aparatūros spinduliuotė, kuri transporto priemonės atžvilgiu yra vidinė arba išorinė.

Jei tai yra transporto priemonėje įmontuoti skirta įranga, gamintojas su paraiška gali pateikti pagal Direktyvos 99/5/EB arba Direktyvos 89/336/EEB nuostatas parengtą Gamintojo atitikties pareiškimą, elektromagnetinio suderinamumo bandymo ataskaitą ir nurodymus naudotojui, kuriais pateikiamos tos įrangos montavimo transporto priemonėje rekomendacijos.

Jeigu už tipo patvirtinimo bandymus atsakinga techninė tarnyba juos atlieka pati, tada bandytinoji tipinė elektrinė ir (arba) elektroninė surenkamojo mazgo (EESM) sistema pateikiama, jeigu būtina, aptarus su gamintoju, pvz., galimus tos sistemos išdėstymo variantus, sudedamųjų dalių ir jutiklių skaičių.

Gamintojas, jeigu pageidauja, gali gauti šioje direktyvoje nustatytą patvirtinimą, jei transporto priemonėje nėra tokio tipo įrangos, su kuria būtina atlikti atsparumo arba spinduliavimo bandymus.

Suteikiant šiuos patvirtinimus neprivaloma atlikti bandymų. Tipo patvirtinimą galima suteikti elektriniams ir (arba) elektroniniams surenkamiesiems mazgams (EESM), įmontuotiniems visų tipų transporto priemonėse (sudedamosios dalies patvirtinimas) arba gamintojo prašomo tam tikro tipo ar tipų transporto priemonėse (atskirojo techninio mazgo patvirtinimas).

Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA, atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, kadangi techniniai reikalavimai, kuriuos motorinės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliu turi atitikti pagal kai kuriuos nacionalinius įstatymus, , siejasi su radijo trukdžių, keliamų tokių transporto priemonių slopinimu; kadangi šie reikalavimai vienose valstybėse narėse skiriasi nuo reikalavimų kitose valstybėse narėse; kadangi dėl to yra būtina visoms valstybėms narėms priimti tuos pačius reikalavimus, kurie papildytų ar pakeistų jose taikomus reikalavimus, ypač norint sudaryti sąlygas kiekvienam transporto priemonės tipui taikyti EEB tipo patvirtinimo tvarką, kaip tai numatyta 1970 m. Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo ( ); kadangi pageidautina laikytis techninių reikalavimų, kuriuos JT Ekonomikos komisija Europai priėmė jos Reglamente Nr. įsigaliojusios Tarybos direktyvos 89/336/EEB ( ) 2 straipsnio 2 dalyje paminėtoji „konkrečioji direktyva“. Pagal šios direktyvos nuostatas patvirtintos transporto priemonės, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgais laikomi atitinkantys Tarybos direktyvos 92/53/EEB ( ) IV priede išvardytų kitų direktyvų nuostatas, susijusias su elektromagnetiniu suderinamumu. Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo 13 straipsnyje nustatytos tvarkos. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, įgyvendina šią direktyvą. 6 straipsnis Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Patvirtinimo institucija visus šiuos pateiktus duomenis gali naudoti rengdama tipo patvirtinimo pažymėjimą.2 straipsnis Jei yra įvykdyti šios direktyvos reikalavimai, nė viena valstybė narė neturi teisės atsisakyti suteikti EEB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonei, sudėtinei daliai ar atskiram techniniam mazgui dėl su elektromagnetiniu suderinamumu susijusių priežasčių. Ji apima: atsparumo spinduliuojamiems ir laidininkais sklindantiems trukdžiams, kuriuos sukelia su tiesioginiu transporto priemonės valdymu susijusios funkcijos, vairuotojo, keleivio ir kitų kelių eismo dalyvių apsauga, reikalavimus bei tuos reikalavimus, kurie yra susiję su trukdžiais, galinčiais sutrikdyti vairuotoją ar kitus kelių eismo dalyvius, pašalinių spinduliuojamų ir laidininkais sklindančių trukdžių kontrolės reikalavimus, siekiant, kad būtų užtikrintas savo, gretimos arba netoli esančios transporto priemonės elektrinės arba elektroninės įrangos numatytas naudojimas ir kad būtų kontroliuojami pagalbinių reikmenų, kuriuos galima įmontuoti modifikuojant transporto priemonę, spinduliuojami trukdžiai. Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos taikymo srityje priimto nacionalinio įstatymo pagrindinių nuostatų tekstai būtų pateikti Komisijai.„Plataus dažnių diapazono spinduliavimas“ – tai spinduliavimas, kurio dažnių diapazonas yra didesnis nei tam tikros matavimo aparatūros ar imtuvo dažnių diapazonas (Tarptautinis specialus radijo trukdžių komitetas (CISPR) 25, 2-asis leidimas).„Siauro dažnių diapazono spinduliavimas“ – tai spinduliavimas, kurio dažnių diapazonas yra mažesnis nei tam tikros matavimo aparatūros ar imtuvo dažnių diapazonas (Tarptautinis specialus radijo trukdžių komitetas (CISPR) 25, 2-asis leidimas).

Leave a Reply